[1]
N. Anh, “Trường Đại học Xây dựng tham gia giải pháp cải thiện môi trường, khắc phục sự cố tại công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS”), TCKHCNXD, vol 11, số p.h 3, tr 122-123, tháng 5 2017.