[1]
T. Hạ, Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở, TCKHCNXD, vol 3, số p.h 2, tháng 4 2018.