Lam, N. (2018) Nghiên cứu ảnh hưởng của loại canxi sun phát đến độ co hoá học và nhiệt thủy hóa của vữa tự san phẳng sử dụng chất kết dính ettringite, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 92-97. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-14.