Trung, N. và Toi, P. (2018) “Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nộ”i, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 59-64. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-09.