Dat, C. (2018) Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 50-58. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-08.