Hai Ninh, C., Tham, N. và Duc, V. (2018) Quy trình thi công lắp ghép cấu kiện bê tông nhẹ chống cháy cho cột thép chữ H và dầm thép chữ I, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 36-42. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-06.