Phu, N., Chuong, V., Hung, D. và Duan, N. (2018) Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 24-30. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-04.