Hung, N., Huy, N. và Dat, P. (2018) Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số cột bê tông cốt thép tiết diện chữ Lchịu tải trọng động đất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 11-17. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-02.