Tung, P., Dao, P., Tung, D. và Quang, N. (2018) Nghiên cứu sự hình thành và mở rộng khe nứt thẳng góc trong dầm bê tông cốt thép khi chịu tác dụng của tải trọng ngắn hạn, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), tr 3-10. doi: 10.31814/stce.nuce2018-12(2)-01.