Phương, N. (2017) Sơ bộ đánh giá và đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác tuyến buýt BRT Kim Mã - Yên Nghĩa, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 115-121. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/795 (Truy cập: 24Tháng Sáu2024).