Dũng, N., Thọ, P. và Cương, H. (2017) Mô phỏng ứng xử thủy - nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 104-114. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/794 (Truy cập: 16Tháng Sáu2024).