Bản, N., Binh, T., Vũ, T. và Ninh, N. (2017) Quản lý hệ thống cơ điện công trình sử dụng công nghệ tăng cường thực AR và mô hình thông tin công trình BMI, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 90-96. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/790 (Truy cập: 25Tháng Sáu2024).