Học, T. (2017) Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 72-76. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/787 (Truy cập: 16Tháng Sáu2024).