Thành, L. (2017) Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 66-71. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/785 (Truy cập: 20Tháng Sáu2024).