Đông, P. (2017) Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 42-49. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/780 (Truy cập: 16Tháng Sáu2024).