Hải Ninh, C., Thám, N. và Đức, V. (2017) Quy trình kỹ thuật chế tạo cấu kiện bê tông nhẹ cách nhiệt - chống cháy, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 36-41. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/779 (Truy cập: 24Tháng Sáu2024).