Quý, N. và Nam, V. (2017) Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 30-35. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/778 (Truy cập: 15Tháng Sáu2024).