Liên, T., Khiêm, N. và Đức, N. (2017) Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 11(3), tr 10-19. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/776 (Truy cập: 24Tháng Sáu2024).