Board, E. (2023) Table of Contents, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(4V). Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2976 (Truy cập: 20Tháng Tư2024).