Thuật, Đinh V., Long, N. và Hưng, Đặng V. (2024) Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 66-78. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-06.