Hà, N. B., Bảo, N. Q., Danh, L. B. và Quang, V. T. (2024) Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 1-12. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-01.