Hùng, T. Q., Lộc, L. T., Nghĩa, T. T., Nhân, N. T., Dũng, L. X. và Hiếu, B. Q. (2024) Lý thuyết và thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất trước cho mái vòm cáp bốn thanh nén, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 79-91. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-07.