Ân, N. H. và Vui, C. V. (2023) Phân tích độ tin cậy về ứng xử của ống thép nhồi bê tông chịu nén dọc trục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(4V), tr 80-90. doi: 10.31814/stce.huce2023-17(4V)-07.