Trung, L., Anh, V. và Quang, N. (2024) Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 26-40. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-03.