Huy, P. (2024) Đường cong quan hệ lực cắt – chuyển vị ngang cho cột bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 106-119. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-09.