Diệu ChinhL. T., Hằng, H. T. và QuỳnhB. D. (2023) Ứng dụng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi trên nền tảng Google Earth Engine trong theo dõi ô nhiễm không khí tại thành phố Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(2V), tr 78-94. doi: 10.31814/10.31814/stce.huce2023-17(2V)-06.