HiếuP. T. và Dương, N. N. (2024) Nghiên cứu ổn định dầm hộp sandwich FGM theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 92-105. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-08.