Trầm, B. V., Quyền, N. V., Dưỡng, L. V. và Thoại, V. V. (2024) Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 143-155. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-12.