Board, E. (2022) Mục lục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V). Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2717 (Truy cập: 26Tháng Ba2023).