Danh, N., Nghiêm, Đoàn, Quy, P., Lan, N., Hiếu, N. và CườngN. H. (2024) Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 18(1V), tr 13-25. doi: 10.31814/stce.huce2024-18(1V)-02.