Dũng, L. N., QuỳnhB. D., TrọngT. Đình, DũngN. V., DựT. X., An, H. T., ĐiệpL. V. và NgọcB. Đình (2023) Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), tr 62-74. doi: 10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-06.