Thuật, Đinh V. và Toàn, T. Q. (2023) Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(3V), tr 100-115. doi: 10.31814/stce.huce2023-17(3V)-08.