Danh, L. B., TuấnN. Q., HòaP. D. và TùngK. Đăng (2022) Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 11-23. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-01.