Lãnh, N. C. (2022) Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(4V), tr 149-161. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2588 (Truy cập: 3Tháng Hai2023).