Tú Đỗ A., HiếuN. M., TâmT. Đức và Hà LyN. T. (2022) Dự báo khả năng nứt nhiệt trong bê tông tuổi sớm trong kết cấu trụ cầu sử dụng mạng nơ-ron nhântạo, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 139-150. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-12.