Minh, P. V. (2022) Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 46-56. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-05.