Tín, H. X., Cường, N. H. và Long, N. M. (2022) Hiệu quả gia cường của tấm BFRP cho cột bê tông cốt thép bị ăn mòn chịu nén lệch tâm, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 10-24. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-02.