Quang, V. N., Hà, N. V. và Chiều, V. Đình (2023) Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), tr 134-146. doi: 10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-11.