Tín, H. X., Thắng, Đỗ Đại và Long, N. M. (2023) Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 17(1V), tr 24-41. doi: 10.31814/10.31814/stce.huce(nuce)2023-17(1V)-03.