Hoàng Yến, P. T., Huyền, V. T. và Thành, N. T. (2022) Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(4V), tr 116-132. Available at: https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2420 (Truy cập: 3Tháng Ba2024).