NăngT. Đức, Long, N. T. và Kiên, N. T. (2022) Ứng dụng tin học trong việc tính toán lựa chọn thiết bị của cơ cấu nâng cầu trục, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 34-45. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-04.