Hưng, Đặng V., Quân, B. L., Tùng, B. T. và ThắngN. T. (2022) “Tính toán giới hạn chịu lửa của dầm bê tông cốt thép tiết diện chữ nhật theo tiêu chuẩn thiết kế SP 468.1325800.201”9, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 57-73. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-06.