Chinh, L. T. D., Hằng, H. T., Linh, T. H. và Quỳnh, B. D. (2022) Đánh giá ảnh hưởng của lũ lụt khu vực tỉnh Quảng Bình sử dụng Google Earth Engine và các phân tích không gian, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 101-113. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-09.