Thắng Đỗ Q., VũN. H. và TuyểnV. V. (2022) Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 181-205. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-15.