HạT. Đức (2022) Ứng dụng các công trình thoát nước đô thị bền vững để bổ cập nước ngầm cho Thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 25-33. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-03.