Hằng, H. T., Chiều, V. Đình, Dũng, L. N., Huyền, N. T., Quang, V. N. và Hiếu, D. C. (2022) Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(3V), tr 7-20. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-02.