Minh, P. C. và My, L. N. T. (2022) Đánh giá độ bền sun-phát của vữa xây dựng chứa bột gạch đất sét nung phế thải, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 114-124. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-10.