Bình, L. T., Cường, N. H. và Long, N. M. (2022) Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 16(2V), tr 14-29. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(2V)-02.