Tuấn, P. M. và Tâm, T. V. (2022) Nghiên cứu tính toán độ võng ngắn hạn dầm bê tông cốt hỗn hợp thép và polyme cốt sợi thủy tinh theo TCVN 5574:2018, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(3V), tr 74-85. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(3V)-06.