Sơn, P., Khoa, B. Đăng, Anh, T. L., Hòa, P. M. và Thư, N. T. A. (2022) Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, 16(5V), tr 125-138. doi: 10.31814/stce.huce(nuce)2022-16(5V)-11.